Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:

Tréning je zameraný pre organizácie, ktoré pripravujú konkrétny projekt. Cieľom je identifikovať východiskovú situáciu v danej oblasti, identifikovať slabé a silné stránky organizácie, dokonale analyzovať prostredie v ktorom sa projekt bude realizovať, ako aj identifikovať obmedzenia a bariéry pre projektový tím. Počas tréningu budeme pracovať s viacerými metódami strategickej analýzy prostredia, v ktorom sa v priebehu projektu budeme pohybovať, budeme analyzovať stakeholderov ako aj identifikujeme kľúčové schopnosti danej organizácie. Tréning sa dá uskutočniť aj formou konzultácie vo dvojici, respektíve v malej skupine.

 

Náplň tréningu:

Definovanie základných problémov a východiskovej situácie

Analýza východiskovej situácie, identifikácia východiskových podmienok projektu a organizácie

Strategická analýza – SWOT analýza, PEST analýza, SPACE analýza, Analýza príčin a dôsledkov, Strom problémov ...

Identifikácia a analýza záujmových skupín projektu, sociogram stakeholderov

Definovanie cieľov projektu, previazanosť cieľov, využitie tvorivých skupinových aktivít a techník

Tvorba hlavných a podporných aktivít projektu, využitie metódy work breakdown structure

Tvorba časového harmonogramu projektu, odhad časových úsekov a predpokladaných nákladov, tvorba predbežného rozpočtu projektu

Udržateľnosť aktivít projektu, kvalita a kontrola pripravovaného projektu

Road mapping projektuDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 2 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:
Tréning je určený najmä pre skupinu pracovníkov na sekretariáte, asistentky riaditeľov, manažérov, ktorých úlohou je riadiť nielen svoj čas ale i čas nadriadeného (dohodnutie obchodnej schôdzky, príprava materiálov na porady, zápisy, pozvánky a i.) Účastníci tréningu získajú teoretické vedomosti ako správne manipulovať a pripraviť písomnosti spojené s činnosťou podniku, ako zvládať čas a vyhnúť sa časovým stratám, ako správne a efektívne telefonovať. Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia.

 

Náplň tréningu:

Organizácia a sekretariát. Organizačná kultúra firmy

Postavenie sekretariátu vo firme. Sekretárka alebo asistentka?

Vedenie kancelárie, práca s písomnosťami a korešpondencia (STN normy)

Časový manažment. Mať na všetky úlohy čas. Ale kde ho vziať? Ako zvládať čas. Obmedzenie časových strát

Profesionálna komunikácia nielen na sekretariáte. Víťaz alebo porazený. Verbálna a neverbálna komunikácia. Naši komunikační partneri a ako na nich

Asertívne správanie

Efektívne telefonovanie. Hlasový prejav. Štýl prejavu

Stratégia jednania

Business outfitDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 2 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:

Organizácia eventov sa stala neodmysliteľnou súčasťou marketingových aktivít mnohých firiem. Ako efektívne prepojiť organizáciu eventov s celkovou marketingovou stratégiou spoločnosti riešime na našom tréningu Event marketing.

 

Na tréningu Event manažment v praxi sa venujeme organizácii konkrétneho eventu. Od prvej myšlienky a cieľa eventu, cez jeho naplánovanie, prípravu rozpočtu až po exekúciu a vyhodnotenie. Obsah tréningu dopĺňajú informácie z pravidiel spoločenského protokolu, z komunikácie a prezentácie a projektového manažmentu.

 

Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia a práca v skupinách na konkrétnom evente.

 

Cieľová skupina:

marketingoví manažéri a ľudia, ktorí organizujú rôzne podujatia

PR manažéri

projektoví manažéri, ktorí v rámci projektov organizujú workshopy, konferencie a i.

asistentky/asistenti zodpovední za firemné akcie

pracovníci/pracovníčky HR oddelení, ktorí plánujú podujatia pre zamestnancov

 

Náplň tréningu:

 

Úvod do event manažmentu

Fázy plánovania a organizácie eventu (využitím nástrojov projektového manažmentu)

Definovanie cieľovej skupiny

Voľba eventu

Oslovenie cieľových skupín

Oslovenie partnerov eventu/sponzorov

Tvorba scenára eventu

Príprava a realizácia programu eventu

Príprava a distribúcia pozvánok

Technické zabezpečenie eventu

Organizačné zabezpečenie eventu

Propagačné predmety a darčeky

Medializácia akcie

Monitoring a vyhodnotenie

Spätná väzba

 

Event ako spoločenská udalosť

Definovanie rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými akciami (raut, banket, recepcia, ples, barbecue)

Skratky na vizitkách/pozvánkach (RSVP, dress code – formal dress, business casual, smart casual)

Stolovanie – prestieranie stola, ako stolovať (príbory), kedy začať konzumovať, kto začína ako prvý, aký typ jedál vybrať?

Zasadací poriadok pri rôznych typoch eventov

 

Komunikácia/prezentácia

Key message - ako prezentovať myšlienku eventu rôznym cieľovým skupinám (organizačný tím, sponzori, vedenie spoločnosti, médiá)Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:
Cieľom tréningu je naučiť sa efektívne komunikovať, odovzdávať posolstvo, získať spätnú väzbu efektívnym spôsobom a vedieť sa prispôsobiť danej situácii. Tréning je zameraný na získanie praktických zručností v komunikačných technikách. Cieľovou skupinou sú manažéri, ktorí pri svojej práci využívajú rôzne druhy komunikácie (osobnú, telefonickú, komunikáciu s obchodnými partnermi, dodávateľmi, prijímanie návštev a i.). Je zameraný na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumieť komunikácii partnera z domáceho i zahraničného prostredia.

 

Náplň tréningu:

Základné typy komunikačného správania a ich charakteristiky (agresívne, pasívne, asertívne)

Komunikačné kanály - „odovzdať posolstvo“, význam prekonania bariér

Komunikačný proces (zdroj, správa, kódovanie, kanál, dekódovanie, príjem, feedback)

Aktívne počúvanie – príklady rozdielov medzi „normálnym“ a aktívnym počúvaním (rady, ako sa stať „aktívnym“ poslucháčom)

Význam neverbálnej komunikácie v komunikačnom procese

Dávanie a získavanie spätnej väzby – hlavné princípy dávania spätnej väzby, schéma porovnania neproduktívnej a efektívnej kritiky, techniky získavania spätnej väzby

Príprava úspešného vyjednávania – vyjednávanie „výhra-výhra“(konkrétne kroky ako sa pripraviť na rokovanie – príprava argumentov a pod.)

Efektívne telefonovanie

Komunikácia so zahraničným partnerom – na čo si treba dávať pozor


Miesto konania: Trenčín, Slovensko


Dátum konania: 24.09.2019 - 24.09.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 240 min.


Level:

pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Ste skúsený predajca s viacročnou praxou a nepotrebujete márniť čas na celodennom tréningu, kde Vám budú hovoriť o predajnom procese, technikách, typológii klienta a spracovaní námietok.

Máte už za sebou svoju prax a viete, čo Vám najlepšie funguje.

Na našom workshope sa budeme venovať iba Vašej osobnosti  - aký ste obchodník, aké sú Vaše kvality, kde Vám pomáhajú a kde máte naopak rezervy.

Tieto kvality preklopíme do jednotlivých fáz predaja a vy sami si zodpoviete, v ktorej fáze Vám to ide dobre a prečo (ktoré sú Vaše silné kvality).

 

Zaostríme a pomenujeme kvality, ktoré nepoužívate, nemáte ich a pre ktorú fázu predaja sú dôležité.

Našou otázkou bude -  potrebujete ich? Keby ste ich mali, v čom Vám pomôžu?

Na čo si máte dať pozor v jednotlivých fázach predaja?

 

Pre koho je workshop určený?

Predajcov, ktorí už majú skúsenosti s predajom a chcú sa dozvedieť viac o svojich kvalitách ako obchodníci

TIEŽ JE VHODNÝ PRE:

Manažérov predaja a obchodných riaditeľov

Obchodných poradcov

HR manažérov a špecialistov, ktorí hľadajú inšpiráciu pre lepší výkon obchodných a predajných tímov

Majiteľov a konateľov obchodných firiem, ktorí majú na zreteli potreby klienta a budujú si vzťahy, ktoré zostanú aj po podpísaní zmluvy

 

Termín:   24. september 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 13.00 h

Miesto konania: Trenčín, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 532/2 (7. poschodie budovy Alfa)

Cena workshopu: 210 eur/osoba  (175 eur bez DPH)

Cena pre členov Biznis klubu FSH a členov SOPK: 180 eur/osoba (150 eur bez DPH)

 

V cene workshopu je zahrnuté:

pracovný materiál

coffee break dopoludnia a popoludní

osobný profil Lumina Sales (v cene 120 eur)

 

Obsah workshopu:

Predstavenie psychometrie Lumina Sales a jej princípov.
Spoznanie kvalít obchodníka a ich prepojenie na jednotlivé fázy predaja. (konkrétne príklady  z praxe)

Dopad správania obchodníka na klienta - tipy, čo môžem zmeniť, na čo si dať pozor.

Odovzdanie osobného portrétu Lumina Sales. (osobný výstup každého účastníka s nameranými 24 kvalitami)


Miesto konania: Trenčín, Slovensko


Dátum konania: 26.09.2019 - 26.09.2019

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať dvere" k úspechu v biznise i v zamestnaní.

Na jednodňovom tréningu si prejdeme rôzne situácie v biznise, na pracovisku alebo na obchodnom rokovaní, precvičíme si pravidlá správneho správania a pokúsime sa, aby ste si dobré spôsoby osvojili a získali istotu vo svojom správaní v akejkoľvek situácii.

 

Pre koho je tréning určený:

majitelia a riaditelia firiem

manažéri

obchodní zástupcovia

asistenti/asistentky

každý, kto má záujem naučiť sa/precvičiť si základné pravidlá modernej biznis etikety

 

Termín:   26. september 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h

Miesto konania: Trenčín, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 532/2 (7. poschodie budovy Alfa)

Cena jednodňového tréningu: 138 eur/osoba  (115 eur bez DPH)

Cena pre členov Biznis klubu FSH a členov SOPK: 114 eur/osoba (95 eur bez DPH)

 

V cene tréningu je zahrnuté:

pracovný materiál

coffee break dopoludnia a popoludní

certifikát o absolvovaní tréningu

 

Náplň tréningu:

Základné spoločenské pravidlá

Oslovovanie a predstavovanie (Rozdiely v biznis prostredí a v spoločenskom prostredí)

Podávanie rúk (Ako sa rozhodnúť o podaní ruky? Ako ruku ne/podať?)

Tykanie (Ako si správne potykať? Dá sa odmietnuť návrh na tykanie?)

Na obchodnom rokovaní

Ako vstúpiť? Čo hovorí naše telo?

Práca s vizitkou. Správne odovzdanie a prijatie vizitky. Ako má vizitka vyzerať?

Pozície pri rokovaní. Usadenie obchodného partnera.

V kancelárii majiteľa firmy.

Pravidlá netikety (elektronická komunikácia) a telefonovania

Ako spraviť čo najlepší prvý dojem

Biznis v reštaurácii

Ako organizovať pracovné pohostenie?

Zasadací poriadok

Kto vchádza do reštaurácie prvý? Privítanie sa s obchodným partnerom.

Small talk

Biznis outfit

Formálne oblečenie muža a ženy


Miesto konania: Trenčín, Slovensko


Dátum konania: 22.10.2019 - 23.10.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Pozývame Vás na tréning "Predajné zručnosti", ktorého cieľom je zlepšiť zručnosti predajcov a obchodníkov cez poznanie seba samých a uvedomenie si svojich kvalít ako obchodníka. Vďaka tréningu sa účastníci  naučia rozpoznať rôzne typy zrelosti zákazníkov a podľa toho voliť prístup k nim. Precvičia si identifikáciu potrieb klienta, techniky zvládania námietok a uzatvorenia predaja. Naučia sa efektívne komunikovať so zákazníkom

 

Termín:   22. - 23. október 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h

Miesto konania: Trenčín, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 532/2 (7. poschodie)

Cena dvojdňového tréningu: 258 eur/osoba/2 dni (215 eur bez DPH)

Cena pre členov SOPK a členov Biznis klubu Facility System Hub: 216 eur/osoba (180 eur bez DPH)

 

V cene tréningu je zahrnuté:

pracovný materiál

coffee break dopoludnia a popoludní

certifikát o absolvovaní tréningu

 

Náplň tréningu:

Typológia klienta

Psychologické rozdelenie osobnosti klienta

Orientácia na vzťahy a na úlohy

Vznik kvadrantov, stručný opis typov klienta

Úloha v skupinách: rozobratie charakteristiky jednotlivých typov klienta

Analýza potrieb klienta

Otvorené a zatvorené otázky

Techniky aktívneho počúvania

Aktívne oslovovanie klienta

Úloha v skupinách: nácvik aktívneho počúvania a analýza potrieb klienta

Prezentácia riešenia pre klienta

Hlavné zásady prezentovania produktu

Rozdiel medzi definovaním výhod produktu a definovaním presných parametrov produktu

Úloha v skupinách: Prečo sa niektoré produkty zle predávajú?

Námietky

Techniky spracovania námietok

Prečo nepoužívať prečo

Úloha v skupinách: Zvládanie námietok

Uzatváracie techniky

Kúpne signály

Zopakovanie techník uzatvárania predajného rozhovoru

Úloha v skupinách: Nácvik uzatvorenia predajného rozhovoru

Starostlivosť o klienta a spracovanie administratívy

Upevňovanie predajných zručností

Modelové situácie a spätná väzba