Vzdelávanie / Komunikácia / Manažment / Osobný rozvoj / Soft skills

Čomu sa venujeme

MANAŽÉRSKE TRÉNINGY - TRÉNINGY OBCHODNÝCH ZRUČNOSTÍ - TRÉNINGY PRE ASISTENTKY

 

- Rozvoj ľudských zdrojov formou tréningov pripravených na mieru

- Otvorené tréningy pre rôzne skupiny ľudí a jednotlivcov

- Sebarozvoj a koučing jednotlivcov a pracovných tímov

- Poradenstvo pri vzdelávaní

- Poradenstvo v oblasti prípravy projektov a organizácie firemných eventov

- Realizácia projektov a organizácia firemných eventov

- Zvyšovaniu osobnej efektivity prostredníctvom nástrojov LUMINA Learning

O nás

Som Nikola Sedláčková a som spoluzakladateľka spoločnosti eventive, s. r. o.  Od roku 2016 som vášnivá podporovateľka psychometrických nástrojov Lumina Learning. Vďaka nim pomáhame ľuďom spoznať ich vlastný potenciál, kvality a limity. Až ich pochopením a poznaním seba samého sa môžeme posunúť ďalej a lepšie viesť iných. Vo firemnom prostredí sa zameriavame na dlhodobý rozvoj jednotlivcov a tímov. S majiteľmi a riaditeľmi diskutujeme o motivácii a vedení ľudí a spolu nastavujeme nové procesy alebo vzdelávanie.

Mojimi ďalšími obľúbenými témami sú biznis etiketa a riadenie projektov, čo využívam v neziskovej sfére ako dobrovoľníčka.

 

Okrem tréningov a iných foriem vzdelávania sa venujeme príprave a riadeniu rôznych projektov, koučingu či konzultáciám v oblasti projektového riadenia, vzdelávania, riadenia zmien a organizácie firemných podujatí.

Motto

"Až poznaním seba môžeme pochopiť a viesť iných."

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+     65+  

Spoločnosť založená:   2009

Vhodné pre:   muži aj ženy

Naše služby

Meranie kvalít osobnosti – Lumina Learning
Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu na všetkých úrovniach organizácie

 

Tréningy na mieru
Tréningy na mieru sú veľmi populárne a v podnikovom vzdelávaní nevyhnutné. Každá spoločnosť má svoje špecifiká: od sektora v ktorom vykonáva svoje činnosti, cez produktové portfólio, až po firemnú kultúru, ktorá je pre ňu charakteristická. Práve pre túto skutočnosť kladieme dôraz na prípravu tréningov na mieru na základe individuálnych požiadaviek klienta.

 

Otvorené tréningy

Radi vo voľnom čase vyhľadávate nové informácie? Máte snahu stále sa vzdelávať, ale nespadáte do cieľovej skupiny podnikového vzdelávania vo vašej spoločnosti?

Riešením pre Vás môžu byť otvorené tréningy. Sú určené pre širokú verejnosť, pre všetkých tých, ktorí neustále pracujú na svojej kariére a celoživotné vzdelávanie je pre nich dôležité.

 

Koučing
Stalo sa Vám niekedy, že ste sa rozprávali s kamarátom alebo kolegom o ťažkej situácii, s ktorou ste si nevedeli poradiť? Zrazu Vám Váš kamarát položil otázku, ktorá Vás úplne dostala. "AHA. Naozaj. Veď by som to mohol aj takto spraviť. A neprišiel som na to."  Kouč je Váš partner, priateľ, kolega, ktorý Vás cielenými otázkami a rozhovorom s Vami podporuje pri riešení osobných alebo pracovných problémov a napomáha Vám pri rozhodovaní sa alebo pri dosahovaní Vašich cieľov.

 

Tréningy pre neziskové organizácie a kultúrny sektor
Tréningy pre neziskové organizácie a kultúrny sektor sú určené najmä pre pracovníkov neziskových organizácií a rôznych neformálnych skupín, pre ktorých je dôležité vedieť takúto inštitúciu riadiť, získavať pre ňu financie, oslovovať potenciálnych partnerov a pod.

 

Work-life balance
Našu vzdelávaciu ponuku dopĺňame službou well-being kouča - profesionála, ktorý sa stará o fyzické zdravie pracovníkov a kvalitu ich pracovného prostredia - cez rôzne cvičenia, masáže až po ergonomickú analýzu pracoviska.

Prečo si vybrať práve nás?

Na trhu nájdete veľké množstvo spoločností, ktoré sa zaoberajú tréningom, školeniami a koučingom manažérov a zamestnancov a rozvojovými projektami v oblasti ľudských zdrojov. Akú pridanú hodnotu Vám vie ponúknuť naša spoločnosť a prečo budovať partnerstvá s nami:

 

1. Tréningy a školenia sú postavené na mieru na základe požiadaviek klienta. Aktívne spolupracujeme s klientom na tvorbe obsahu tréningu a na jednotlivých metódach, ktorými je tréning vedený.

 

3. Pred každým tréningom uskutočňujeme podrobnú analýzu vzdelávacích potrieb v danej spoločnosti s cieľom zohľadniť špecifiká klienta. Po realizácii tréningu vykonávame spätnú väzbu s účastníkmi. V prípade záujmu je možné uskutočniť aj sériu koučingových stretnutí priamo na pracovisku.

 

3. V našom portfóliu sú tréningy pre rôzne úrovne vzdelávania. Od manažérov rôznych úrovní až po administratívu. Základnú ponuku tréningov dopĺňame poradenskými a konzultačnými službami, či možnosťou individuálneho a skupinového koučingu podľa zadania klienta.

Naše poslanie

Byť plnohodnotným partnerom pre subjekty súkromného, verejného aj tretieho sektora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávacích a rozvojových projektov ako aj pomáhať jednotlivcom, či tímom k ich ceste za úspechom.

Okrem vzdelávania svoj čas a tvorivú energiu venujeme aj neziskovému sektoru, kde sa ako dobrovoľníci podieľame na činnostiach viacerých neziskových organizácií.

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:

Tréning je zameraný pre organizácie, ktoré pripravujú konkrétny projekt. Cieľom je identifikovať východiskovú situáciu v danej oblasti, identifikovať slabé a silné stránky organizácie, dokonale analyzovať prostredie v ktorom sa projekt bude realizovať, ako aj identifikovať obmedzenia a bariéry pre projektový tím. Počas tréningu budeme pracovať s viacerými metódami strategickej analýzy prostredia, v ktorom sa v priebehu projektu budeme pohybovať, budeme analyzovať stakeholderov ako aj identifikujeme kľúčové schopnosti danej organizácie. Tréning sa dá uskutočniť aj formou konzultácie vo dvojici, respektíve v malej skupine.

 

Náplň tréningu:

Definovanie základných problémov a východiskovej situácie

Analýza východiskovej situácie, identifikácia východiskových podmienok projektu a organizácie

Strategická analýza – SWOT analýza, PEST analýza, SPACE analýza, Analýza príčin a dôsledkov, Strom problémov ...

Identifikácia a analýza záujmových skupín projektu, sociogram stakeholderov

Definovanie cieľov projektu, previazanosť cieľov, využitie tvorivých skupinových aktivít a techník

Tvorba hlavných a podporných aktivít projektu, využitie metódy work breakdown structure

Tvorba časového harmonogramu projektu, odhad časových úsekov a predpokladaných nákladov, tvorba predbežného rozpočtu projektu

Udržateľnosť aktivít projektu, kvalita a kontrola pripravovaného projektu

Road mapping projektuDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 2 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:
Tréning je určený najmä pre skupinu pracovníkov na sekretariáte, asistentky riaditeľov, manažérov, ktorých úlohou je riadiť nielen svoj čas ale i čas nadriadeného (dohodnutie obchodnej schôdzky, príprava materiálov na porady, zápisy, pozvánky a i.) Účastníci tréningu získajú teoretické vedomosti ako správne manipulovať a pripraviť písomnosti spojené s činnosťou podniku, ako zvládať čas a vyhnúť sa časovým stratám, ako správne a efektívne telefonovať. Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia.

 

Náplň tréningu:

Organizácia a sekretariát. Organizačná kultúra firmy

Postavenie sekretariátu vo firme. Sekretárka alebo asistentka?

Vedenie kancelárie, práca s písomnosťami a korešpondencia (STN normy)

Časový manažment. Mať na všetky úlohy čas. Ale kde ho vziať? Ako zvládať čas. Obmedzenie časových strát

Profesionálna komunikácia nielen na sekretariáte. Víťaz alebo porazený. Verbálna a neverbálna komunikácia. Naši komunikační partneri a ako na nich

Asertívne správanie

Efektívne telefonovanie. Hlasový prejav. Štýl prejavu

Stratégia jednania

Business outfitDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 2 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:

Organizácia eventov sa stala neodmysliteľnou súčasťou marketingových aktivít mnohých firiem. Ako efektívne prepojiť organizáciu eventov s celkovou marketingovou stratégiou spoločnosti riešime na našom tréningu Event marketing.

 

Na tréningu Event manažment v praxi sa venujeme organizácii konkrétneho eventu. Od prvej myšlienky a cieľa eventu, cez jeho naplánovanie, prípravu rozpočtu až po exekúciu a vyhodnotenie. Obsah tréningu dopĺňajú informácie z pravidiel spoločenského protokolu, z komunikácie a prezentácie a projektového manažmentu.

 

Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia a práca v skupinách na konkrétnom evente.

 

Cieľová skupina:

marketingoví manažéri a ľudia, ktorí organizujú rôzne podujatia

PR manažéri

projektoví manažéri, ktorí v rámci projektov organizujú workshopy, konferencie a i.

asistentky/asistenti zodpovední za firemné akcie

pracovníci/pracovníčky HR oddelení, ktorí plánujú podujatia pre zamestnancov

 

Náplň tréningu:

 

Úvod do event manažmentu

Fázy plánovania a organizácie eventu (využitím nástrojov projektového manažmentu)

Definovanie cieľovej skupiny

Voľba eventu

Oslovenie cieľových skupín

Oslovenie partnerov eventu/sponzorov

Tvorba scenára eventu

Príprava a realizácia programu eventu

Príprava a distribúcia pozvánok

Technické zabezpečenie eventu

Organizačné zabezpečenie eventu

Propagačné predmety a darčeky

Medializácia akcie

Monitoring a vyhodnotenie

Spätná väzba

 

Event ako spoločenská udalosť

Definovanie rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými akciami (raut, banket, recepcia, ples, barbecue)

Skratky na vizitkách/pozvánkach (RSVP, dress code – formal dress, business casual, smart casual)

Stolovanie – prestieranie stola, ako stolovať (príbory), kedy začať konzumovať, kto začína ako prvý, aký typ jedál vybrať?

Zasadací poriadok pri rôznych typoch eventov

 

Komunikácia/prezentácia

Key message - ako prezentovať myšlienku eventu rôznym cieľovým skupinám (organizačný tím, sponzori, vedenie spoločnosti, médiá)Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Cieľ a charakteristika tréningu:
Cieľom tréningu je naučiť sa efektívne komunikovať, odovzdávať posolstvo, získať spätnú väzbu efektívnym spôsobom a vedieť sa prispôsobiť danej situácii. Tréning je zameraný na získanie praktických zručností v komunikačných technikách. Cieľovou skupinou sú manažéri, ktorí pri svojej práci využívajú rôzne druhy komunikácie (osobnú, telefonickú, komunikáciu s obchodnými partnermi, dodávateľmi, prijímanie návštev a i.). Je zameraný na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumieť komunikácii partnera z domáceho i zahraničného prostredia.

 

Náplň tréningu:

Základné typy komunikačného správania a ich charakteristiky (agresívne, pasívne, asertívne)

Komunikačné kanály - „odovzdať posolstvo“, význam prekonania bariér

Komunikačný proces (zdroj, správa, kódovanie, kanál, dekódovanie, príjem, feedback)

Aktívne počúvanie – príklady rozdielov medzi „normálnym“ a aktívnym počúvaním (rady, ako sa stať „aktívnym“ poslucháčom)

Význam neverbálnej komunikácie v komunikačnom procese

Dávanie a získavanie spätnej väzby – hlavné princípy dávania spätnej väzby, schéma porovnania neproduktívnej a efektívnej kritiky, techniky získavania spätnej väzby

Príprava úspešného vyjednávania – vyjednávanie „výhra-výhra“(konkrétne kroky ako sa pripraviť na rokovanie – príprava argumentov a pod.)

Efektívne telefonovanie

Komunikácia so zahraničným partnerom – na čo si treba dávať pozor


Miesto konania: Trenčín, Slovensko


Dátum konania: 24.09.2019 - 24.09.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 240 min.


Level:

pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Ste skúsený predajca s viacročnou praxou a nepotrebujete márniť čas na celodennom tréningu, kde Vám budú hovoriť o predajnom procese, technikách, typológii klienta a spracovaní námietok.

Máte už za sebou svoju prax a viete, čo Vám najlepšie funguje.

Na našom workshope sa budeme venovať iba Vašej osobnosti  - aký ste obchodník, aké sú Vaše kvality, kde Vám pomáhajú a kde máte naopak rezervy.

Tieto kvality preklopíme do jednotlivých fáz predaja a vy sami si zodpoviete, v ktorej fáze Vám to ide dobre a prečo (ktoré sú Vaše silné kvality).

 

Zaostríme a pomenujeme kvality, ktoré nepoužívate, nemáte ich a pre ktorú fázu predaja sú dôležité.

Našou otázkou bude -  potrebujete ich? Keby ste ich mali, v čom Vám pomôžu?

Na čo si máte dať pozor v jednotlivých fázach predaja?

 

Pre koho je workshop určený?

Predajcov, ktorí už majú skúsenosti s predajom a chcú sa dozvedieť viac o svojich kvalitách ako obchodníci

TIEŽ JE VHODNÝ PRE:

Manažérov predaja a obchodných riaditeľov

Obchodných poradcov

HR manažérov a špecialistov, ktorí hľadajú inšpiráciu pre lepší výkon obchodných a predajných tímov

Majiteľov a konateľov obchodných firiem, ktorí majú na zreteli potreby klienta a budujú si vzťahy, ktoré zostanú aj po podpísaní zmluvy

 

Termín:   24. september 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 13.00 h

Miesto konania: Trenčín, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 532/2 (7. poschodie budovy Alfa)

Cena workshopu: 210 eur/osoba  (175 eur bez DPH)

Cena pre členov Biznis klubu FSH a členov SOPK: 180 eur/osoba (150 eur bez DPH)

 

V cene workshopu je zahrnuté:

pracovný materiál

coffee break dopoludnia a popoludní

osobný profil Lumina Sales (v cene 120 eur)

 

Obsah workshopu:

Predstavenie psychometrie Lumina Sales a jej princípov.
Spoznanie kvalít obchodníka a ich prepojenie na jednotlivé fázy predaja. (konkrétne príklady  z praxe)

Dopad správania obchodníka na klienta - tipy, čo môžem zmeniť, na čo si dať pozor.

Odovzdanie osobného portrétu Lumina Sales. (osobný výstup každého účastníka s nameranými 24 kvalitami)


Miesto konania: Trenčín, Slovensko


Dátum konania: 26.09.2019 - 26.09.2019

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať dvere" k úspechu v biznise i v zamestnaní.

Na jednodňovom tréningu si prejdeme rôzne situácie v biznise, na pracovisku alebo na obchodnom rokovaní, precvičíme si pravidlá správneho správania a pokúsime sa, aby ste si dobré spôsoby osvojili a získali istotu vo svojom správaní v akejkoľvek situácii.

 

Pre koho je tréning určený:

majitelia a riaditelia firiem

manažéri

obchodní zástupcovia

asistenti/asistentky

každý, kto má záujem naučiť sa/precvičiť si základné pravidlá modernej biznis etikety

 

Termín:   26. september 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h

Miesto konania: Trenčín, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 532/2 (7. poschodie budovy Alfa)

Cena jednodňového tréningu: 138 eur/osoba  (115 eur bez DPH)

Cena pre členov Biznis klubu FSH a členov SOPK: 114 eur/osoba (95 eur bez DPH)

 

V cene tréningu je zahrnuté:

pracovný materiál

coffee break dopoludnia a popoludní

certifikát o absolvovaní tréningu

 

Náplň tréningu:

Základné spoločenské pravidlá

Oslovovanie a predstavovanie (Rozdiely v biznis prostredí a v spoločenskom prostredí)

Podávanie rúk (Ako sa rozhodnúť o podaní ruky? Ako ruku ne/podať?)

Tykanie (Ako si správne potykať? Dá sa odmietnuť návrh na tykanie?)

Na obchodnom rokovaní

Ako vstúpiť? Čo hovorí naše telo?

Práca s vizitkou. Správne odovzdanie a prijatie vizitky. Ako má vizitka vyzerať?

Pozície pri rokovaní. Usadenie obchodného partnera.

V kancelárii majiteľa firmy.

Pravidlá netikety (elektronická komunikácia) a telefonovania

Ako spraviť čo najlepší prvý dojem

Biznis v reštaurácii

Ako organizovať pracovné pohostenie?

Zasadací poriadok

Kto vchádza do reštaurácie prvý? Privítanie sa s obchodným partnerom.

Small talk

Biznis outfit

Formálne oblečenie muža a ženy


Miesto konania: Trenčín, Slovensko


Dátum konania: 22.10.2019 - 23.10.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Pozývame Vás na tréning "Predajné zručnosti", ktorého cieľom je zlepšiť zručnosti predajcov a obchodníkov cez poznanie seba samých a uvedomenie si svojich kvalít ako obchodníka. Vďaka tréningu sa účastníci  naučia rozpoznať rôzne typy zrelosti zákazníkov a podľa toho voliť prístup k nim. Precvičia si identifikáciu potrieb klienta, techniky zvládania námietok a uzatvorenia predaja. Naučia sa efektívne komunikovať so zákazníkom

 

Termín:   22. - 23. október 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h

Miesto konania: Trenčín, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 532/2 (7. poschodie)

Cena dvojdňového tréningu: 258 eur/osoba/2 dni (215 eur bez DPH)

Cena pre členov SOPK a členov Biznis klubu Facility System Hub: 216 eur/osoba (180 eur bez DPH)

 

V cene tréningu je zahrnuté:

pracovný materiál

coffee break dopoludnia a popoludní

certifikát o absolvovaní tréningu

 

Náplň tréningu:

Typológia klienta

Psychologické rozdelenie osobnosti klienta

Orientácia na vzťahy a na úlohy

Vznik kvadrantov, stručný opis typov klienta

Úloha v skupinách: rozobratie charakteristiky jednotlivých typov klienta

Analýza potrieb klienta

Otvorené a zatvorené otázky

Techniky aktívneho počúvania

Aktívne oslovovanie klienta

Úloha v skupinách: nácvik aktívneho počúvania a analýza potrieb klienta

Prezentácia riešenia pre klienta

Hlavné zásady prezentovania produktu

Rozdiel medzi definovaním výhod produktu a definovaním presných parametrov produktu

Úloha v skupinách: Prečo sa niektoré produkty zle predávajú?

Námietky

Techniky spracovania námietok

Prečo nepoužívať prečo

Úloha v skupinách: Zvládanie námietok

Uzatváracie techniky

Kúpne signály

Zopakovanie techník uzatvárania predajného rozhovoru

Úloha v skupinách: Nácvik uzatvorenia predajného rozhovoru

Starostlivosť o klienta a spracovanie administratívy

Upevňovanie predajných zručností

Modelové situácie a spätná väzba

 


Komentáre

ID: 000484